Opțiuni de creanță, REGULAMENT 11 13/07/ - Portal Legislativ


Legea nr. VII din prezenta lege, sa reprezinte interesele deţinătorilor de instrumente financiare securitizate aparţinând aceleiaşi emisiuni;2.

opțiuni de creanță

III secţiunea a 2-a din prezenta lege; VI din prezenta lege şi tranzactionabila pe piaţa de capital; Aceasta definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de instrumente financiare securitizate prin intermediari financiari; VI din prezenta lege şi tranzactionabil pe piaţa de capital; Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută la art. Obiectul de activitate şi forma juridică a vehiculelor investitionale nu pot fi modificate.

Registrul special de evidenta are caracter public. Capitalul iniţial minim al fondului de securitizare reprezintă echivalentul în lei al sumei de În vederea autorizării unui fond de securitizare, societatea de administrare va depune la C.

Orice cerere de informaţii suplimentare initiata de C. De la data furnizarii respectivei informaţii sau modificării începe să curgă un nou termen.

opțiuni de creanță

Orice modificare a condiţiilor pe baza cărora a fost autorizata funcţionarea unui fond de securitizare se notifica C. Dacă modificările operate contravin dispoziţiilor legale sau aduc atingere intereselor membrilor fondului, C.

Societăţile de securitizare se constituie sub forma societăţii comerciale pe acţiuni şi au ca obiect exclusiv de activitate emiterea de instrumente financiare securitizate în baza unui portofoliu de creanţe.

Societăţile de securitizare au un capital social minim, subscris şi vărsat integral la constituire, în numerar, de către actionarii societăţii, reprezentând echivalentul în lei a Societăţile de securitizare emit un singur tip de acţiuni nominative, în forma dematerializată.

opțiuni de creanță

Pe lângă menţiunile obligatorii prevăzute de Legea nr. În vederea autorizării prealabile a unei societăţi de securitizare, societatea de administrare depune la C. De la data furnizarii respectivei informaţii sau modificări începe să curgă un nou termen.

Avocati si specialisti internationali Procesul de recuperare de creante in Germania Procesul de recuperare de creante in Germania se imparte in doua faze. In faza extrajudiciara recuperarea se face fara interventia instantei.

Ulterior obţinerii autorizaţiei prealabile de constituire societatea de securitizare se poate inregistra la Oficiul Registrului Comerţului. Autorizaţia de funcţionare a societăţii de securitizare se obţine în baza unei cereri întocmită de reprezentatul legal al societăţii de administrare a societăţii de securitizare însoţită de o copie a certificatului de înregistrare a societăţii de securitizare la Oficiul Registrului Comerţului.

opțiuni de creanță

Orice modificare a condiţiilor pe baza cărora a fost autorizata constituirea şi funcţionarea unei societăţi de securitizare se notifica C. Dacă modificările operate contravin dispoziţiilor legale sau aduc atingere intereselor deţinătorilor de instrumente financiare securitizate emise de societatea de securitizare, C. Înregistrarea la oficiul registrului comerţului a unei societăţi având ca obiect de activitate administrarea de vehicule investitionale se face numai cu autorizarea prealabilă a acesteia de către C.

În vederea obţinerii autorizaţiei prealabile de constituire şi a autorizaţiei de funcţionare, societatea de administrare a vehiculelor investitionale trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. În această categorie nu se includ opțiuni de creanță care asigura conducerea nemijlocită a filialelor şi a sediilor secundare. În cazul sucursalelor societăţii de administrare, persoana juridică străină, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea, persoana juridică străină, sa conducă activitatea sucursalei şi opțiuni de creanță angajeze legal în România societatea de administrare; b conducătorii societăţii de administrare trebuie să fie angajaţi cu contract individual de muncă ai respectivei societăţi; Autorizaţia de constituire acordată unei societăţi de administrare a vehiculelor investitionale se eliberează în baza unei cereri, întocmită de reprezentantul legal al societăţii de administrare, însoţită de următoarele documente: a actul constitutiv, în original sau copie legalizată; Acesta va fi reînnoit şi depus la C.

Nu se accepta contracte de asociere opțiuni de creanță participaţie ca dovada a deţinerii spaţiului destinat sediului social.

opțiuni de creanță

Documentele trebuie însoţite de o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societăţii de administrare, sub semnatura olografă, în forma autentică, cu privire la existenta dotării tehnice şi informatice necesare desfăşurării activităţii societăţii; Situaţiile financiar contabile ale unei societăţi de administrare vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active membre ale Camerei Lista literaturii comerciale Financiari din România, înscrişi în lista auditorilor financiari agreati de CNVM.

Acordarea autorizaţiei poate fi refuzată în cazul în care, deşi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Legea nr. Autorizaţia de funcţionare a societăţii de administrare se opțiuni de creanță în baza unei cereri însoţită de următoarele documente: a copie de pe certificatul de înregistrare al societăţii la Oficiul Registrul Comerţului şi încheierea judecătorului delegat;

opțiuni de creanță